Allmänna villkor Boendetjänster

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOENDETJÄNSTER TILL KONSUMENTER

Dessa Allmänna Villkor gäller från och med den 1 november 2018 och ersätter alla tidigare gällande Allmänna Villkor för tjänster till konsumenter.
1. Allmänt
Dessa Allmänna Villkor gäller då JM@Home AB, 559091 - 8289, (”JM@Home”) tillhandahåller ett abonnemang, exempelvis städning, eller en annan tjänst (”Tjänsten”) till en bostadsrättsinnehavare (”Kunden”). De tjänster JM@Home tillhandahåller är hushållsnära tjänster och hantverkartjänster i Kundens bostad samt andra vid var tid gällande tjänster som finns att tillgå på www.jmathome.se. Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.
2. Beställning och omfattning m.m.
Tjänstens omfattning och utförandetid m.m. specificeras i avtal mellan Kunden och JM@Home, vilket ingås genom beställning via JM@Homes kundportal www.jmathome.se, (”Kundportalen”), samt bekräftas genom digital bekräftelse från JM@Home, (”Avtalet”). För Avtalet gäller även dessa Allmänna Villkor samt vid var tid gällande priser.
När Kunden beställt en Tjänst av JM@Home får Kunden en kvittens på att JM@Home tagit emot beställningen. Bindande avtal föreligger dock först när JM@Home skickat en beställningsbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när JM@Home har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden.
Utöver villkor enligt Avtalet är konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig.
3. Ångerrätt
Som privatperson har Kunden möjlighet att ångra en beställning av Tjänst som gjorts via Kundportalen, per telefon eller utanför JM@Homes affärslokaler.
Vid köp av en tjänst upphör ångerrätten fjorton (14) dagar efter det att Kunden mottagit en beställningsbekräftelse. Detta innebär att Kunden har en ångerfrist på fjorton (14) dagar. Om Kunden begärt att JM@Home eller dess underleverantör påbörjar leverans av tjänsten under ångerfristen kan Kunden bli ersättningsskyldig för den tjänst som tillhandahållits. När sådan tjänst har fullgjorts föreligger inte längre någon ångerrätt. Ångerfristen vid köp av tjänster per telefon börjar gälla när avtalet ingås.
Kunden ska meddela JM@Home, innan ångerfristen löper ut, att Kunden vill ångra sin beställning av Tjänsten genom att kontakta JM@Home via Kundtjänst Om Kunden vill kan Kunden använda Konsumentverkets standardblankett som finns på deras hemsida konsumentverket.se. Så snart JM@Home har mottagit Kundens anmälan kommer en bekräftelse på e-post eller annat varaktigt medium att skickas till Kunden.
4. Tillhandahållande av Tjänsten
JM@Home ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. JM@Home har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet och svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
5. Tillträde till bostaden m.m.
Kunden ska ge JM@Home tillträde till bostaden och övriga utrymmen vilka är nödvändiga för utförandet av Tjänsten. Kunden ska tillhandahålla nycklar, kod eller motsvarande till bostaden. Återlämnande av nycklar sker endast till den person som inlämnat dessa till JM@Home, eller med rekommenderat brev. Kunden är kontaktperson till vilken JM@Home kan vända sig för rapportering och förfrågningar. Behöver JM@Home tillstånd för att utföra Tjänsten, får JM@Home begära att Kunden utan kostnad för JM@Home införskaffar och uppvisar sådant tillstånd.
6. Tillhandahållande av material m.m.
Städning
JM@Home tillhandahåller förbrukningsmaterial för städning om inte annat överenskommits. Kunden tillhandahåller nödvändig städutrustning för utförande av Tjänsten.
JM@Home tillhandahåller ingen städning under juli då verksamheten är stängd för semester. Tjänsten har uppehåll för nationella helgdagar, om inte tid har ombokats. 
Hantverkartjänster - Snickeri, Måleri, Montering, IT-vaktmästare
Kunden ska tillhandahålla erforderligt material för Tjänsten såsom skruvar, plugg, kablar etc. om ej annat överenskommits.
JM@Home debiterar Kunden för eventuellt extra material som Kunden ej tillhandahållit men som använts vid utförande av Tjänsten. Sådan kostnad ska godkännas på förhand av Kunden.
Flyttservice
 Allmänna Villkor enligt Bohag 2010 gäller.
7. Avbokning och ombokning
JM@Home förbehåller sig rätten att ställa in leverans av Tjänsten alt. flytta den till senare datum. Detta ska meddelas Kunden via Kundportalen, e-post eller telefon senast tjugofyra (24) timmar före avtalad starttid.
Kunden äger rätt att via Kundportalen eller till Kundtjänst på 020 – 731731 avboka eller omboka utförandet av Tjänsten till annat tillfälle, senast tre (3) arbetsdagar innan avtalad starttid.
Om Tjänsten ej kan utföras på grund av förhållanden på Kundens sida, och Tjänsten inte har avbokats eller ombokats på korrekt sätt, faller tillfället bort och debiteras med fullt pris.
8. Uppsägning
Städningsabonnemang löper tillsvidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Kundens uppsägning ska ske via Kundportalen, e-post eller till kundtjänst på 020 - 731731.
Om det i samband med leverans av Tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
9. Betalning
Kunden ska erlägga betalning för Tjänsten enligt vid var tid gällande priser.
Fakturering sker månadsvis i efterskott. Betalning sker mot faktura av vilken framgår det belopp som Kunden ska betala, förfallodag och konto till vilket betalning ska ske. Betalningen anses fullgjord när den kommit JM@Home tillhanda. Om betalning sker på annat sätt än med ett av JM@Home översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges.
JM@Home har rätt att ta ut fakturaavgift. Aktuell fakturaavgift framgår av gällande priser. Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har JM@Home rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.
10. RUT/ROT-avdrag
I de fall Kunden önskar nyttja RUT/ROT-avdrag är Kunden skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som Kunden nyttjat under året. Kunden är skyldig att betala återstående arbetskostnad till JM@Home om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter JM@Homes ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller inte om skälet för att utbetalningen inte medges eller återkrävs beror på någon omständighet som JM@Home är ansvarig för. Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom tio (10) dagar från den dag JM@Home framställt krav. Därefter löper dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kunden försäkrar att denne är innehavare av angiven bostad samt nyttjar densamma.
11. Ansvar
Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som tillfogats Kunden på grund av förhållanden på JM@Homes sida, i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, som utebliven vinst eller andra följdskador. Dessa begränsningar gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.
JM@Home ansvarar inte för maskinhaveri eller andra skador på grund av normalt slitage på Kundens maskiner.
12. Reklamation
Reklamation avseende fel i Tjänsten, invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Skada och skadeståndsanspråk anmäls med fördel skriftligen och bild bifogas på det skadade objektet.
13. Försäkring
JM@Home innehar ansvarsförsäkring vilket täcker JM@Homes ansvar enligt Avtalet. Detta inkluderar försäkring avseende byte av lås vid förlust av nyckel.
14. Force Majeure
Part är befriad från skyldighet att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet vid händelse utom partens kontroll - så som myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse – om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från JM@Homes underleverantör som orsakats av någon sådan omständighet.
15. Överlåtelse av avtalet
JM@Home har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.
16. Ändring av avtalsvillkor
JM@Home har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor, Tjänsten samt justera priser. Sådan ändring eller justering ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ändringen eller justeringen träder i kraft. Ändrade villkor påverkar inte redan påbörjad eller utförd Tjänst.
Om JM@Home ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten enligt ovan anses Kunden ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.
17. Hävning
Part äger rätt att häva Avtalet om motparten försätts i konkurs eller bedöms vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Om Kunden inte erlägger betalning i rätt tid och inte heller erlägger betalning efter påminnelse därom, äger JM@Home rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.
18. Personuppgifter
Kunden är medveten om och accepterar att JM kommer att behandla Kundens personuppgifter för att kunna administrera Avtalet och leverera avtalade Tjänster. Kundens personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av JM@Home eller av JM@Home anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt. Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns på www.jmathome.se. Om Kunden önskar information om vilka personuppgifter som JM@Home behandlar om Kunden kan uppgift härom begäras skriftligen under adress: JM AB, Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm.
19. Information, lösenord m.m. 
JM@Home tilldelar Kunden lösenord och andra koder som är nödvändiga för att beställa och administrera Tjänsten och Kundens personliga information på Kundportalen. På den personliga delen av Kundportalen finns uppgifter om bland annat befintliga abonnemang och beställda Tjänster samt möjlighet att se fakturor.
Kunden ansvarar för att hålla e-postadress och telefonnummer som Kunden angett i Kundportalen uppdaterade. Meddelande till av Kunden angivna e-postadress eller telefonnummer ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes.
20. Sekretess
Vid utförande av Tjänst iakttas sekretess, och personal som utför Tjänsten har tystnadsplikt.
21. Tvist
Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.